Deklaracja dostępności

Oglądasz starą wersję tego postu z 20 marca 2023 o 15:09:25. Zobacz poniżej różnices pomiędzy wersjami aktualna wersja.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-20

Deklaracja dostępności serwisu Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zakładu www.zukksiazwlkp.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. http://bip.zukksiazwlkp.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-22.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-05-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są wyłączone bądź niedostępne z uwagi na to, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • nie posiadają opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
 • nie posiadają możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”;
 • materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością w następujących aspektach:

 • brak jest pułapek klawiaturowych;
 • nagłówki są prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzonych przez redaktorów treści;
 • tytuły stron – prawidłowo wdrożone; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • strona http://bip.zukksiazwlkp.pl/ posiada następujące udogodnienia dla do osób ze specjalnymi potrzebami (wersja kontrastowa, możliwość zmiany rozmiaru czcionki, podkreślenie łączy)

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres: zukbiuro@zukkiazwlkp.pl. Można się także kontaktować z Zakładem, dzwoniąc na numer telefonu: 61 28 22 437. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie materiału na stronie internetowej, którego dotyczy żądanie,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje się o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zakład zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich ww. możliwości, można także odpowiedni wniosek złożyć w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp., znajdującego się przy ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp.

Do budynku prowadzi wejście schodami od ul. Stacha Wichury. Wejście do budynku nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pracownicy Zakładu pozostają w dyspozycji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, udzielając niezbędnej pomocy m. in. poprzez:

 • asystę podczas poruszania się po budynku Zakładu;
 • umożliwienie załatwienia sprawy w miejscu dostępnym dla osoby niepełnosprawnej, poprzez przemieszczanie się pracownika Zakładu także poza siedzibę Zakładu (tzw. mobilny pracownik);

W Zakładzie nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Jednak w sąsiedztwie 70 m od budynku znajduje się toaleta publiczna w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Zakładu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Przegląd zmian:

Zmiany:

20 marca 2023 o 15:09:25Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-20 Dodano: <a href="https:/ /bip.zukksiazwlkp.pl/wp-content/ uploads/2023/ 03/Deklaracja- dostepnosci-ZUK- aktualizacja- 20.03.2023.docx">Deklaracja dostępności< /a>Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-20
Bez zmian: <strong>Deklaracja dostępności serwisu Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.</strong>Bez zmian: <strong>Deklaracja dostępności serwisu Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.</strong>
Bez zmian: Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. <em>o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).</em> Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zakładu <a href="http:// www.zukksiazwlkp.pl" >www.zukksiazwlkp.pl</a> i Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. <u>http: //bip.zukksiazwlkp.pl/</u>.Bez zmian: Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. <em>o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).</em> Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zakładu <a href="http:// www.zukksiazwlkp.pl" >www.zukksiazwlkp.pl</a> i Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. <u>http: //bip.zukksiazwlkp.pl/</u>.
Bez zmian: Data publikacji strony internetowej: 2016-05-22.Bez zmian: Data publikacji strony internetowej: 2016-05-22.
Bez zmian: Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-05-22.Bez zmian: Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-05-22.
Bez zmian: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o <em>dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych</em> z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Bez zmian: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o <em>dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych</em> z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Bez zmian: Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są wyłączone bądź niedostępne z uwagi na to, że:Bez zmian: Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są wyłączone bądź niedostępne z uwagi na to, że:
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>pochodzą z różnych źródeł;</li>Bez zmian: <li>pochodzą z różnych źródeł;</li>
Bez zmian: <li>nie posiadają opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;</li>Bez zmian: <li>nie posiadają opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;</li>
Bez zmian: <li>nie posiadają możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”;</li>Bez zmian: <li>nie posiadają możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”;</li>
Bez zmian: <li>materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.</li>Bez zmian: <li>materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: &nbsp;Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością w następujących aspektach:Bez zmian: Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością w następujących aspektach:
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>brak jest pułapek klawiaturowych;</li>Bez zmian: <li>brak jest pułapek klawiaturowych;</li>
Bez zmian: <li>nagłówki są prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzonych przez redaktorów treści;</li>Bez zmian: <li>nagłówki są prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzonych przez redaktorów treści;</li>
Bez zmian: <li>tytuły stron - prawidłowo wdrożone; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec</li>Bez zmian: <li>tytuły stron - prawidłowo wdrożone; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec</li>
Bez zmian: <li>strona <a href="http:// bip.zukksiazwlkp.pl/">http: //bip.zukksiazwlkp.pl/</a> posiada następujące udogodnienia dla do osób ze specjalnymi potrzebami (wersja kontrastowa, możliwość zmiany rozmiaru czcionki, podkreślenie łączy)</li>Bez zmian: <li>strona <a href="http:// bip.zukksiazwlkp.pl/">http: //bip.zukksiazwlkp.pl/</a> posiada następujące udogodnienia dla do osób ze specjalnymi potrzebami (wersja kontrastowa, możliwość zmiany rozmiaru czcionki, podkreślenie łączy)</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-20.Bez zmian: Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-20.
Bez zmian: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Bez zmian: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Bez zmian: &nbsp;Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: <strong>Informacje zwrotne i dane kontaktowe</strong>Bez zmian: <strong>Informacje zwrotne i dane kontaktowe</strong>
Bez zmian: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres: <a href="mailto: zukbiuro@zukkiazwlkp.pl"> zukbiuro@zukkiazwlkp.pl</a>. Można się także kontaktować z Zakładem, dzwoniąc na numer telefonu: 61 28 22 437. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Bez zmian: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres: <a href="mailto: zukbiuro@zukkiazwlkp.pl"> zukbiuro@zukkiazwlkp.pl</a>. Można się także kontaktować z Zakładem, dzwoniąc na numer telefonu: 61 28 22 437. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Bez zmian: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.Bez zmian: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Bez zmian: Żądanie powinno zawierać:Bez zmian: Żądanie powinno zawierać:
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>dane osoby zgłaszającej żądanie,</li>Bez zmian: <li>dane osoby zgłaszającej żądanie,</li>
Bez zmian: <li>wskazanie materiału na stronie internetowej, którego dotyczy żądanie,</li>Bez zmian: <li>wskazanie materiału na stronie internetowej, którego dotyczy żądanie,</li>
Bez zmian: <li>sposób kontaktu.</li>Bez zmian: <li>sposób kontaktu.</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Bez zmian: Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Bez zmian: Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje się o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.Bez zmian: Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje się o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Bez zmian: Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zakład zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.Bez zmian: Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zakład zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
Bez zmian: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.Bez zmian: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Bez zmian: Po wyczerpaniu wszystkich ww. możliwości, można także odpowiedni wniosek złożyć w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.Bez zmian: Po wyczerpaniu wszystkich ww. możliwości, można także odpowiedni wniosek złożyć w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
Bez zmian: <strong>Dostępność architektoniczna </strong><strong>Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp., znajdującego się przy ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp.</strong>Bez zmian: <strong>Dostępność architektoniczna </strong><strong>Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp., znajdującego się przy ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp.</strong>
Bez zmian: Do budynku prowadzi wejście schodami od ul. Stacha Wichury. Wejście do budynku nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych.Bez zmian: Do budynku prowadzi wejście schodami od ul. Stacha Wichury. Wejście do budynku nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych.
Bez zmian: Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.Bez zmian: Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Bez zmian: W budynku nie ma pętli indukcyjnych.Bez zmian: W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Bez zmian: W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Bez zmian: W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Bez zmian: Pracownicy Zakładu pozostają w dyspozycji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, udzielając niezbędnej pomocy m. in. poprzez:Bez zmian: Pracownicy Zakładu pozostają w dyspozycji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, udzielając niezbędnej pomocy m. in. poprzez:
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>asystę podczas poruszania się po budynku Zakładu;</li>Bez zmian: <li>asystę podczas poruszania się po budynku Zakładu;</li>
Bez zmian: <li>umożliwienie załatwienia sprawy w miejscu dostępnym dla osoby niepełnosprawnej, poprzez przemieszczanie się pracownika Zakładu także poza siedzibę Zakładu (tzw. mobilny pracownik);</li>Bez zmian: <li>umożliwienie załatwienia sprawy w miejscu dostępnym dla osoby niepełnosprawnej, poprzez przemieszczanie się pracownika Zakładu także poza siedzibę Zakładu (tzw. mobilny pracownik);</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: W Zakładzie nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Jednak w sąsiedztwie 70 m od budynku znajduje się toaleta publiczna w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.Bez zmian: W Zakładzie nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Jednak w sąsiedztwie 70 m od budynku znajduje się toaleta publiczna w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.
Bez zmian: Przed budynkiem Zakładu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.Bez zmian: Przed budynkiem Zakładu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Informacja: Odstępy mogą być dodawane do porównania tekstów, aby umożliwić lepsze zawijania linii.

Skip to content