Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KSIĄŻU WLKP.

ogłasza nabór na stanowisko pracy
w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp.

monter wod.-kan.

 

 Wymagania związane ze stanowiskiem: 

 Wymagania niezbędne: 

– obywatelstwo polskie,

– wykształcenie zasadnicze zawodowe,

– prawo jazdy kat. B,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z  pełni praw publicznych,

–  niekaralność za przestępstwa umyślne,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia pozwalający  na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Wymagania pożądane:

– doświadczenie w pracy w charakterze monter wod.-kan.,

– prawo jazdy kat. B+E

– umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

– samodzielność,

– terminowość,

–  dokładność,

–  umiejętność sprawnej organizacji pracy,

– umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

Dodatkowym atutem będzie umiejętność wykonywania prac remontowych.

 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

2) list motywacyjny,

3)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania aktualnie w stosunku pracy, dodatkowo – Oświadczenie o zatrudnieniu,

6) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia:

a) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane  dokumenty należy składać w godzinach pracy Zakładu od 700 do 1500 w terminie do dnia 14.02.2020 r. w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko monter-konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp.” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres zukbiuro@zukksiazwlkp.pl
Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po upływie terminu składania dokumentów w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp. z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 612822437

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., kontakt do inspektora biuro@msvs.com.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w związku z prowadzoną rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie danych wymienionych w art. 22[1] Kodeksu Pracy. Przesłanie przez kandydata szerszego zakresu danych jest traktowane przez administratora jako wyraźne działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a w zakresie danych szczególnej kategorii.

Dane będą przetwarzane przez czas rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu celem obrony przed roszczeniami ze strony kandydatów.

Podanie danych w zakresie art. 22[1] KP jest obowiązkowe, a w zakresie szerszym dobrowolne, a jego nie podanie nie rodzi negatywnych skutków.

Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi, którym administrator zleca przetwarzanie danych oraz jego pracownicy.

W związku z rekrutacją przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, możliwość jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, jednak wcześniej zachęcam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Przegląd zmian:

  • 2020-01-27 @ 12:40:14 [aktualna wersja] przez Zuzanna Szaroszyk
  • 2020-01-27 @ 12:40:14 przez Zuzanna Szaroszyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content