Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.

Deklaracja dostępności serwisu Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zakładu www.zukksiazwlkp.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. http://bip.zukksiazwlkp.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-22.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-05-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są wyłączone bądź niedostępne z uwagi na to, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • nie posiadają opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
 • nie posiadają możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”;
 • materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością w następujących aspektach:

 • brak jest pułapek klawiaturowych;
 • nagłówki są prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzonych przez redaktorów treści;
 • tytuły stron – prawidłowo wdrożone; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres: zukbiuro@zukkiazwlkp.pl. Można się także kontaktować z Zakładem, dzwoniąc na numer telefonu: 61 28 22 437. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie materiału na stronie internetowej, którego dotyczy żądanie,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje się o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zakład zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich ww. możliwości, można także odpowiedni wniosek złożyć w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp., znajdującego się przy ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp.

Do budynku prowadzi wejście schodami od ul. Stacha Wichury. Wejście do budynku nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pracownicy Zakładu pozostają w dyspozycji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, udzielając niezbędnej pomocy m. in. poprzez:

 • asystę podczas poruszania się po budynku Zakładu;
 • umożliwienie załatwienia sprawy w miejscu dostępnym dla osoby niepełnosprawnej, poprzez przemieszczanie się pracownika Zakładu także poza siedzibę Zakładu (tzw. mobilny pracownik);

W Zakładzie nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Jednak w sąsiedztwie 70 m od budynku znajduje się toaleta publiczna w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Zakładu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Przegląd zmian:

Ten wpis nie został zmieniony od publikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content