MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ NA KSIĄSKIM RYNKU

JUŻ W NIEDZIELĘ MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ NA KSIĄSKIM RYNKU

Szanowni Państwo,

w najbliższą niedzielę, 22 sierpnia podczas wydarzenia pn. „Szczepimy się i bawimy… na ludowo”, w godz. od 12.00 do 19.00 na Rynku w Książu Wlkp. dostępny będzie Mobilny Punkt Szczepień. Osoby zainteresowane mogą zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson. Po jej otrzymaniu, każdy zaszczepiony otrzyma Unijny Certyfikat COVID, który ułatwia poruszanie się po krajach Unii Europejskiej.
Zaszczepienie się będzie możliwe bez wcześniejszej rejestracji, wystarczy jedynie wziąć ze sobą dowód osobisty.
Mobilny punkt szczepień

Załącznik do decyzji PO.RZT.70.305.2021/D/PH

Załącznik do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 11 czerwca 2021 r.PO.RZT.70.305.2021/D/PH. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (od 25.06.2021 r. do 24.06.2024 r.) obowiązująca na terenie miasta i Gminy Książ Wielkopolski.

Załącznik do decyzji PO.RZT.70.305.2021_D_PH

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Decyzja PO.RZT.70.305.2021/D/PH wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Książ Wielkopolski na okres od 25.06.2021 r. do 24.06.2024 r.

Decyzja PO.RZT.70.305.2021_D_PH

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.

Deklaracja dostępności serwisu Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zakładu www.zukksiazwlkp.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. http://bip.zukksiazwlkp.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-22.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-05-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są wyłączone bądź niedostępne z uwagi na to, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • nie posiadają opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
 • nie posiadają możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”;
 • materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością w następujących aspektach:

 • brak jest pułapek klawiaturowych;
 • nagłówki są prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzonych przez redaktorów treści;
 • tytuły stron – prawidłowo wdrożone; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres: zukbiuro@zukkiazwlkp.pl. Można się także kontaktować z Zakładem, dzwoniąc na numer telefonu: 61 28 22 437. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie materiału na stronie internetowej, którego dotyczy żądanie,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje się o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zakład zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich ww. możliwości, można także odpowiedni wniosek złożyć w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp., znajdującego się przy ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp.

Do budynku prowadzi wejście schodami od ul. Stacha Wichury. Wejście do budynku nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pracownicy Zakładu pozostają w dyspozycji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, udzielając niezbędnej pomocy m. in. poprzez:

 • asystę podczas poruszania się po budynku Zakładu;
 • umożliwienie załatwienia sprawy w miejscu dostępnym dla osoby niepełnosprawnej, poprzez przemieszczanie się pracownika Zakładu także poza siedzibę Zakładu (tzw. mobilny pracownik);

W Zakładzie nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Jednak w sąsiedztwie 70 m od budynku znajduje się toaleta publiczna w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Zakładu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KSIĄŻU WLKP.

ogłasza nabór na stanowisko pracy
w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp.

monter wod.-kan.

 

 Wymagania związane ze stanowiskiem: 

 Wymagania niezbędne: 

– obywatelstwo polskie,

– wykształcenie zasadnicze zawodowe,

– prawo jazdy kat. B,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z  pełni praw publicznych,

–  niekaralność za przestępstwa umyślne,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia pozwalający  na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Wymagania pożądane:

– doświadczenie w pracy w charakterze monter wod.-kan.,

– prawo jazdy kat. B+E

– umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

– samodzielność,

– terminowość,

–  dokładność,

–  umiejętność sprawnej organizacji pracy,

– umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

Dodatkowym atutem będzie umiejętność wykonywania prac remontowych.

 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

2) list motywacyjny,

3)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania aktualnie w stosunku pracy, dodatkowo – Oświadczenie o zatrudnieniu,

6) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia:

a) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane  dokumenty należy składać w godzinach pracy Zakładu od 700 do 1500 w terminie do dnia 14.02.2020 r. w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko monter-konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp.” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres zukbiuro@zukksiazwlkp.pl
Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po upływie terminu składania dokumentów w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp. z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 612822437

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., kontakt do inspektora biuro@msvs.com.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w związku z prowadzoną rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie danych wymienionych w art. 22[1] Kodeksu Pracy. Przesłanie przez kandydata szerszego zakresu danych jest traktowane przez administratora jako wyraźne działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a w zakresie danych szczególnej kategorii.

Dane będą przetwarzane przez czas rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu celem obrony przed roszczeniami ze strony kandydatów.

Podanie danych w zakresie art. 22[1] KP jest obowiązkowe, a w zakresie szerszym dobrowolne, a jego nie podanie nie rodzi negatywnych skutków.

Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi, którym administrator zleca przetwarzanie danych oraz jego pracownicy.

W związku z rekrutacją przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, możliwość jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, jednak wcześniej zachęcam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Skip to content